ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ / ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/21/2017 - 11:03
back-to-top