ਡਿਸਕਲੈਮਰ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ [ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ] ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ' ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ.

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ [ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ] ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/21/2017 - 13:06
back-to-top