ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ) ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਵੈਸੇਵ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਦਲਾਵ, ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤੇ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/21/2017 - 13:01
back-to-top