ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ

ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਐਕਸੈਸ

ਵੈੱਬਸਾਇਟ

ਮੁਫਤ / ਵਪਾਰਕ

ਗੈਰ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਕਸੈਸ (NVDA)

http://www.nvda-project.org

ਮੁਫਤ

ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਗੋ

http://www.satogo.com

ਮੁਫਤ

ਥੰਡਰ

http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11

ਮੁਫਤ

ਹਾਲ

http://www.yourdolphin.co.uk/demos.asp

ਵਪਾਰਕ

ਸੁਪਰਨੋਵਾ

http://www.yourdolphin.co.uk/products.asp

ਵਪਾਰਕ

ਵਿੰਡੋ-ਆਈਜ਼

http://www.gwmicro.com/Window-Eyes

ਵਪਾਰਕ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/20/2017 - 16:18
back-to-top